Главная www.my-edu.ru
 
 Регистрация
 Забыли пароль?
Учителей:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 164
Учеников:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 145
Материалов:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 240
Категории

Топ10 авторов в категории Администрирование школы

Место Имя Рейтинг
1 Карева Тамара 9.47
библиотеки

Яндекс цитирования

Громадянська освіта як засіб виховання компетентної особистості. Засідання педагогічної ради


засідання педагогічної ради  
  „Громадянська освіта як засіб виховання компетентної особистості” буде проведено у  
  формі педагогічної дискусії, за методом кооперативного навчання – „6 міркуючих  
  капелюхів”

1. Вступне слово заступника директора з НВР
Громадянська освіта – це освіта для демократії, якої не можна навчитися недемократичними методами. Створення демократичного середовища – це демонстрування в повсякденному шкільному житті зразків демократичних відносин, поваги до гідності учнів, їх прав і свобод, толерантності та визнання плюралізму поглядів і життєвих виборів. Така позиція потребує від більшості вчителів зміни світоглядних орієнтацій, методів та підходів у навчанні та вихованні. Створення демократичного клімату в класі – це довготривалий процес, який вимагає від учителя зміни позиції – від авторитарного керівництва та вимог безумовної слухняності до партнерської позиції, при якій вчитель не тільки передає знання, а й створює умови для розвитку особистості учня, зростання його самоповаги, само прийняття, самоконтролю, здатності до відповідальної поведінки та поваги до прав, свобод та думок іншої людини; вміння конструктивно вирішувати конфлікти та мислити критично; усвідомити взаємозв’язок між ідеям індивідуальної свободи, відповідальності та причетності до життя суспільства. Демократична позиція – це прийняття іншого як безумовної цінності, а також повага до себе. Це налаштованість поважати гідність та бачити позитивні якості навіть у важкого підлітка. Для встановлення партнерських відносин, зайняття демократичної позиції важливими є комунікативні навички конструктивного спілкування, що ґрунтується на повазі і довірі, увазі до потреб та особистості учнів. Тому дуже важливо для молоді навчитися демократії, зануритися та самій випробувати цей процес, бо демократія „це прямий ефір” за словами педагога М. Герзона.
 У рамках школи громадянська освіта здійснюється у 3 формах: як частина навчального предмету правознавства; як між предметна форма діяльності у рамках програм; як організація позакласної та позашкільної діяльності. Викладається спецкурс з безперервної правової освіти (5-7, 10 кл.); працює учнівське самоврядування. Для підготовки загально шкільних свят створюється ініціативна група старшокласників, і вчителі, які відвідують концерти, помітили, що діти стали вимогливі до себе, в них спрацьовує внутрішня цензура. Діти також самі пропонують різні форми роботи. Так, виставку кераміки придумали та провели самі учні ( Плюснін Євген, Голотенко Павло). Я вже не казатиму про традиційну для нашої школи „Акцію милосердя”. Вона проводиться вже четвертий рік, і щороку все більше речей приносять діти, і не тільки діти, навіть батьки самі знаходять час і приносять речі в школу.  
 Як проводити самоврядування в школі, як сприяти формуванню власної гідності та позитивного само прийняття, як створити в класі атмосферу доброзичливості, як критикувати так, щоб не принижувати особистості, як розвивати в особі вчителя та учнях толерантність до відмінностей – у здібностях до навчання, характері, особистості, зовнішності ( а також національних та релігійних поглядах, цінностях тощо) – всі названі питання мають бути вирішені протягом цієї педради.
2. Рольова гра 1 ”Капелюхи міркують”

Кожна група має дати відповіді на питання:
- перспективи громадянської освіти і виховання в нашій школі
- шляхи впровадження
- що треба змінити
Групи мають представити свої проекти згідно рольової гри
1. Реалісти „Червоні капелюхи”
Ш... А.Г.
Т...Л.О.
П... С.Г.
Н... Т.Д.
С... Н.М.
Слухали: Ш... А.Г.
Формування такої особистості, в якій синтезуються всі якості громадянина: суспільний інтелект, суспільна стійкість, суспільні інтереси, звернення до активних і конструктивних сил дитини, щоб дитина могла повною мірою усвідомити світ, себе в ньому і вимоги до неї. Впровадження програми "Рівний рівному", "Діалог". Урізноманітнення форм і методів роботи.

2. Оптимісти „Білі капелюхи”
К... О.В.
В... Д.О.
С... М.К.
Слухали С...М.К. Останнім часом Рада Європи звернула увагу на такий аспект освіти як місцеве самоврядування та започаткувала програму "Освіта для демократичного громадянства " з метою залучення школярів до участі у справах школи. Необхідно проводити тренінги, рольові ігри, створювати та впроваджувати проекти екологічного напрямку.

3. Песимісти „Чорні капелюхи” 
Т... В.В.
М... С.В.
М... Д.Б.
К... І.О.
Слухали Т... В.В. Необхідно залучати учнів до факультативних занять в обов’язковому порядку. Кожен учень має відвідувати не менш двох факультативів.

4. Прагматики „Жовті капелюхи”
Г... В.Г.
С...М.І.
К... Л.В.
Слухали Г...В.Г. Громадянське суспільство – це дотримання таких принципів демократії, як рівність, політична толерантність, відповідальність, верховенство права, дотримання прав людини. Тому головний напрям – це вивчення правознавства.

5. Гумористи „Зелені капелюхи”
Н... Ю.О.
К... Л.В.
Б... Л.П.
М...Р.К.
К...Л.В.
Слухали К... Л.В. Необхідно створити мультимедійну бібліотеку, щоб вчителі наочно мали можливість ознайомитися з інтерактивними формами роботи.
6. Фантасти „Сині капелюхи”
П...Н.Ф.
В... Н.Ф.
П... Г.Т.
Б... Т.В.
Слухали П... Н.Ф. Необхідне оновлення матеріальної бази,ТЗН. Необхідно створити в школі демократичне середовище. Підсумком громадянської освіти є виховання особистості, наділеної високим рівнем знань та такими рисами, як гуманізм, толерантність, патріотизм, взаємоповага.

3. Продовження доповіді заступника директора з НВР .
Громадянська особистість починає формуватися в дитячому, підлітковому, юнацькому віці на основі , що здобувається в сім'ї,, соціальному середовищі, і надалі – протягом усього життя людини. М громадянського виховання – формування та розвиток громадянина України, якому притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення цінності свобод і прав людини, відповідальність, готовність до компетентної участі у громадському житті.
Проблеми і завдання в області громадянської освіти перебувають у центрі уваги багатьох фахівців, творчих груп, організацій. О і виховання – це система виховання і навчання, орієнтована на формування сукупності громадянських якостей особистості. Ц якостей належать:
 соціально-громадянська компетентність, в основі якої – сукупність знань в області соціології, етики, права, екополітики, політології, що дозволяє особистості вільно орієнтуватися в житті суспільства, правильно визначати способи своєї поведінки й життєві плани;
 Громадянськість – наявність у людини соціально значимих морально-ціннісних орієнтирів, що формують почуття причетності до долі Батьківщини, що визначають готовність прийняти на себе моральну відповідальність за її минуле, сьогодення, майбутнє, установку на активну участь у розвитку своєї країни, у суспільному житті, що моральним правовим нормам;
  Громадянська активність – накопичення досвіду реальних соціально-значимих справ, участь у суспільних об'єднаннях і акціях, спрямованих на захист прав громадян, зміцнення правопорядку.
Виховання громадянської і моральної позиції, на думку сучасних учених, визначається наступними факторами:
- Змістом освіти;
- Способами навчання, застосуванням сучасних технологій навчання, що формують активну життєву позицію й навички роботи в колективі ( наприклад, ігрових технологій, роботи в групах змінного складу);
- Формами навчання, які сприяють виникненню і підтримці інтересу до предмета й тим самим допомагають глибокому проникненню ідей у свідомість учнів;
- Гуманістичним підходом до освіти й навчання;
- Особистістю вчителя
  Із цього випливає, що результативність виховної роботи, що здійснюється на уроці, залежить від цілого ряду причин, у тому числі й від складу класу, від того, з яких сімей вийшли учні, від політичної й економічної ситуації в державі та іншого. В при підготовці до уроків в процесі позакласної діяльності повинен проявляти творчий підхід, частіше замислюватися над особливостями кожної дитини, ретельно відбирати матеріал і пам’ятати, що на уроці дитина засвоює не тільки конкретні знання з предмета, але й учиться працьовитості, чесності, доброти, відповідальності, тобто здобуває важливі моральні якості, необхідні для кожного громадянина.
  У Гегеля є думка про те, що людина повинна насамперед "створити себе". Це означає реалізувати себе, свою унікальну індивідуальність. Школа й існує для того, щоб розвити в дитині здатності до само актуалізації за допомогою освіти та виховання. Необхідно, щоб педагогічний колектив бачив ці резерви й створював умови для їх реалізації й самореалізації.
У сучасних умовах громадянською якістю стає здатність до самовизначення, завдяки якій людина зможе розумно існувати в умовах вибору, тобто в умовах свободи й відповідальності. Громадянські якості формуються там, де учні залучені до самоврядування.
Випускник має стати цивілізованою, освіченою, духовною та вільною людиною з гуманістичним світосприйняттям, здатною здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях; людиною, що усвідомлює особисту відповідальність за свою долю, долю народу України і людства в цілому.

4. Доповіді груп 
„Білі капелюхи” збирають накопичену інформацію, працюють зі схемами, таблицями тощо. Збирають інформацію та доповідають за темою „Впровадження громадянської освіти на уроках в американській школі. Форми і методи викладання” З’ясовують, що корисного можна запозичити з американського досвіду.
1. К...О.В.
2. В... Д.О.
3. С...М.К.
„Червоні капелюхи” формують своє відношення до виступів, звітів учителів. Висловлюють свої думки до того, як побудувати роботу на уроках та в школі взагалі, як установити міжпредметні зв’язки, щоб громадянська освіта проходила червоною ниткою скрізь.
1. Ш... А.Г.
2. Т... Л.О.
3. П...С.Г.
4. Н... Т.Д.
5. С... Н.М.
„Жовті капелюхи” коментують позитивні сторони викладання громадянської освіти за кожним предметом та її впровадження в позакласній діяльності.
1. Г... В.Г.
2. С... М.І.
3. К... Л.В.
„Чорні капелюхи” висловлюють свою точку зору стосовно того, з якими труднощами вчителі зіштовхуються в класах з нестабільним емоційним та психологічним кліматом. Роблять свої зауваження та обґрунтовують свою позицію в цьому питанні.
1. Т... В.В.
2. М... С.В.
3. М... Д.Б.
4. К... І.О.
„Зелені капелюхи” пропонують нові ідеї, нові технології, які б сприяли розвитку інтелектуально розвинутої, компетентної особистості. Акцентують увагу на інтерактивних методах навчання
1. Н... Ю.О.
2. К... Л.В.
3. Б... Л.П.
4. М...Р.К.
5. К... Л.В.
„Сині капелюхи” підводять підсумки, роблять висновки з усього почутого на педраді та зачитують рішення педради, базуючись на виступах та обговореннях теми педради.  
1. П... Н.Ф.
2. В... Н.Ф.
3. П... Г.Т.
4. Б...Т.В.

5. Підведення підсумків роботи педагогічної ради

10
Ваша оценка: None Средняя оценка: 10 (1 vote)

© Urikor, 2008-2019.    Всю ответственность за размещенные материалы несут авторы, их разместившие!
Просто о сложном