Главная www.my-edu.ru
 
 Регистрация
 Забыли пароль?
Учителей:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 164
Учеников:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 145
Материалов:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 240
Категории

Топ10 авторов в категории Администрирование школы

Место Имя Рейтинг
1 Карева Тамара 9.47
библиотеки

Яндекс цитирования

Портфолио классного руководителя. Инструкция классный руководитель


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

класного керівника середньої загальноосвітньої
школи I-III ступенів №

1. Загальні положення
1.1. Класний керівник призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.
1.2. Класний керівник повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу пе-дагогічної роботи)
1.3. Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної роботи.
1.4. У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією України, Законом України “Про осві-ту”, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом, локальними правовими актами школи, трудовим договором. Класний керівник дотримується Конвенції про пра-ва дитини.

2. Функції.
Основними напрямами діяльності класного керівника є:
2.1. Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів.
2.2. Формування колективу класу.

3. Посадові обов’язки.
Класний керівник виконує такі посадові обов’язки:
3.1. Працює з учнями закріпленого за ним класу.
3.2. Вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси.
3.3. Створює сприятливі мікросередовище і морольно-психологічний клімат для кожного учня в класі.
3.4. Сприяє розвиткові в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які вини-кають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками.
3.5. Надає допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує причини низької успішності, забезпечує їх усунення.
3.6. Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропаганду здорового способу життя; проводить виховні заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів класу.
3.7. Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок.
3.8. Підтримує постійний контакт з батьками учнів.
3.9. Планує виховну роботу в класі.
3.10. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчально-виховного процесу.
3.11. оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
3.12. Здійснює інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.
3.13. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.
3.14. Проходить періодичні медичні обстеження. Систематично підвищує свою професійну кваліфіка-цію; бере участь у роботі методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.
3.15. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в шко-лі, побуті, в громадських місцях.

4. Права.
Класний керівник має право на:
4.1. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи.
4.2. Захист професійної честі і гідності.
4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відпові-дних пояснень.
4.4. Захист своїх інтересів самостійно чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисцип-лінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
4.5. Конфіденційність дисциплінарного розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
4.6. вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручни-ків.
4.7. Регулярне підвищення своєї кваліфікації.
4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.
4.9. Надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

5. Відповідальність.
5.1. Класний керівник несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, в тому числі за невикористання наданих прав, несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення.
5.2. За застосування ( в тому числі одноразове) методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку, класний керівник може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства.
5.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм організації на-вчально-виховного процесу, класний керівник притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.
5.4. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки класний керівник несе матеріальну відповідальність в порядку і в ме-жах, встановлених трудовим чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)
Класний керівник:
6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженого директо-ром школи.
6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх класних керівників.
6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи затверджу-ється заступником директора з НВР.
6.4. Подає заступнику директора з НВР письмовий звіт про свою діяльність після закінчення кожного навчального семестру.
6.5. Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно – методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.
6.6. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів; систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією та педагогічними працівниками школи.

8
Ваша оценка: None Средняя оценка: 8 (1 vote)

© Urikor, 2008-2019.    Всю ответственность за размещенные материалы несут авторы, их разместившие!
Просто о сложном