Главная www.my-edu.ru
 
 Регистрация
 Забыли пароль?
Учителей:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 164
Учеников:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 145
Материалов:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 240
Категории

Топ10 авторов в категории Внеклассная работа

Место Имя Рейтинг
1 Карева Тамара 9.57
2 Viktorija 8.95
3 urman 6.7
4 Юля 6.1
5 sportgrad 5.9
библиотеки

Яндекс цитирования

Статут дитячої організації


КОНСТИТУЦІЯ ШКІЛЬНОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ „ОБРІЙ”
 Розділ І. Загальні засади
Стаття 1. Шкільна Учнівська Організація „Обрій”— самостійне, добровільне, демократичне об'єднання учнів
Стаття 2. У своїй діяльності „Обрій” керується Консти¬туцією України, Законом України „Про освіту", Декларацією прав дитини, Статутом школи, цією Конституцією.
Стаття 3. „Обрій” сприяє розвитку творчої особистості учнів, захищає їхні права, а також забезпечує набуття со¬ціального досвіду, формування особистісних рис грома¬дян України, здатних до свідомого суспільного вибору.
 „Обрій” сприяє виробленню активної позиції кожної особистості, набуттю досвіду творчої соціальної діяль¬ності, соціального партнерства, виробленню вмінь та на¬вичок співробітництва в умовах первинних дитячих ко¬лективів.
Стаття 4. Головні завдання органів самоврядування:
• захист інтересів учнів;
• створення об'єднань, клубів за інтересами;
• створення умов для самореалізації особистості учня; проведення наукових, творчих, спортивних заходів, свят; створення умов для набуття досвіду громадян¬ської дії, демократичної поведінки;
• сприяння професійній орієнтації учнів.
Стаття 5. У своїй діяльності органи учнівського са¬моврядування використовують різноманітні форми робо¬ти, спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціа¬тиву учнів і педагогів.
Стаття б. Органи самоврядування безпосередньо вза¬ємодіють з адміністрацією, науково-методичними об'єд¬наннями педагогів, технічними службами, батьківським комітетом, радою школи.
Стаття 7. Функціонування органів учнівського само¬врядування здійснюється згідно з його структурою.
Стаття 8. Учнівське самоврядування поділяється на законодавчу, виконавчу та судову владу.
Стаття 9. Конституція Шкільної Учнівської Організації „Обрій”— має найвищу силу. Зако¬ни та інші документи приймаються на основі Конститу-ції України і повинні відповідати їй.
Стаття 10. Символами Шкільної Учнівської Організації „Обрій”— є Прапор, Герб і Гімн.
Прапор — стяг зеленого кольору з емблемою дитячої організації
Герб – Сонце з промінями кольорів райдуги, що сходить над обрієм.
Гімн на мотив пісні „Изгиб гитары жолтой» .
Опис символів Шкільної Учнівської Організації „Обрій” та порядок їх використання встановлюється законом, що приймається не менш як двома третинами від складу ради учнівського самоврядування.Розділ II. Права та обов'язки учнів
Стаття 11. Усі учні є рівними у своїх правах.
Стаття 12. Кожен учень має право на повагу до його гід¬ності. Ніхто не може бути підданий жорстокому покаранню.
Стаття ІЗ. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і пере¬конань.
Здійснення цих прав може бути обмежене в інтересах громадського порядку з метою запобігання злочинам, для охорони здоров'я учнів, захисту репутації, прав ін¬ших людей або для підтримки авторитету школи. |
Стаття 14. Учні школи мають право на свободу об єд¬нання в дитячі організації, об'єднання за інтересами, клуби.
Заборона діяльності об'єднань здійснюється лише рі¬шенням Ради справедливих.
Стаття 15. Учні школи зобов'язані дотримуватись правил для учнів.
Стаття 16. Учні мають право брати участь у шкільних справах, шкільних референдумах, вільно обирати і бути обраними до класних і шкільних органів самовряду¬вання.
Стаття 17. Кожен учень має право на вільний розви¬ток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, школою, в яких забезпечується вільний і всебічний розвиток його особистості.
Стаття 18. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоди шкільному майну, відшкодовувати завдані ним збитки.
Стаття 19. Кожен зобов'язаний підтримувати та по¬силювати авторитет школи, шанувати її символи.
Стаття 20. Права і свободи учнів і вчителів захища¬ються Радою Справедливих
Стаття 21. Кожному гарантується дотримання прав і обов'язків. Кожен має право на правову допомогу.
Стаття 22. Ніхто не зобов'язаний виконувати злочин¬ні розпорядження чи накази.
Стаття 23. Кожен учень зобов'язаний неухильно до¬тримуватися Конституції України, Конвенції про права дитини, Конституції Шкільної Учнівської Організації „Обрій”.
Розділ III. Вибори. Референдум.
Стаття 24. Шкільний референдум проголошується за учнівською ініціативою на вимогу не менш як 106 учнів 5-11-х класів за умови, якщо зібрано не менш ніж 15 підписів у кожно¬му класі.
Розділ IV. Рада учнівського самоврядування.
Стаття 25. Рада учнівського самоврядування школи є законодавчим орга-ном шкільного самоврядування учнів.
Розділ V. Президент
Стаття 26. Президент школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені.
Стаття 27. Президент школи обирається членами Ради учнівського самоврядування на основі загального рівного і прямого виборчого пра¬ва шляхом таємного голосування терміном на один рік.
Розділ VI Рада справедливих
Стаття 28. Рада справедливих є єдиним органом кон¬ституційної юрисдикції в школі. 
Стаття 29. Рада справед¬ливих, складається з 5 членів: 3 учнів та 2 учителів.
Стаття 30. Членом Ради справедливих можуть бути учні 8—11-х класів, які вчаться в школі не менше одного року, та вчителі, які мають авторитет серед колег і учнів і працюють у школі не менше одного року. ...
Стаття 31. Порядок організації і діяльності Ради справедливих, процедура розгляду справ визначаються законом 
Розділ VII. Класне самоврядування
Стаття 32. Класне самоврядування є правом кожного класу, школи. 
Стаття 33. Права класного самоврядування захища¬ються Радою справедливих
Розділ VIII. Внесення змін до Конституції школи
Стаття 34. Законопроект про внесення змін до Кон¬ституції школи може бути поданий до Ради учнівського самоврядування Пре¬зидентом школи або не менш як третиною учнівських депутатів школи від складу Ради учнівського самоврядування
Стаття 35. Рада учнівського самоврядування школи протягом строку сво-їх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції школи.
Розділ ІX. Прикінцеві положення
Стаття 36. Конституція школи набуває чинності з дня її прийняття.
Стаття 37. День прийняття Конституції школи є шкільним святом.
 ЗАКОН „ПРО РАДУ СПРАВЕДЛИВИХ"
1. Рада справедливих діє на підставі Конститу¬ції шкільної дитячої організації „ОБРІЙ”.
2. Мета діяльності - забезпечення демократи¬зації навчально-виховного процесу в школі, захист прав учнів, формування особистості, яка усвідом-лює свої права та обов'язки.
3. Робота комісії здійснюється згідно з планом.
4. Чергові засідання відбуваються 1 раз на мі¬сяць і позачергові — у разі виникнення ситуацій, що вимагають термінового розгляду.
5. Права Ради справедливих:
• заслуховує учнів, учителів, батьків з питань за¬хисту прав учнів, порушення Конституції шкільної дитячої організації „ОБРІЙ”;
• розглядає спірні питання;
• розглядає загальні питання, що стосуються прав учнів;
• вирішує конституційність дії Ради учнівського самоврядування, Президента та класного са¬моврядування;
• залучає фахівців для вирішення складних кон¬фліктних ситуації;
• співпрацює з організаціями, що захищають права дітей;
• інформує педагогічний, учнівський та батьків¬ський колективи про прийняті Радою рішення; Рада справедливих не має права розголошувати інформацію, що стосується приватного життя уч¬нів.

0
Ваша оценка: None

© Urikor, 2008-2019.    Всю ответственность за размещенные материалы несут авторы, их разместившие!
Просто о сложном