Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Поєдинок на "перехресних стежках" (за повiстю Iвана Франка "Перехреснi стежки")
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Поєдинок на "перехресних стежках" (за повiстю Iвана Франка "Перехреснi стежки")

Наприкiнцi 90-х - у перших роках XX столiття I. Франко написав повiсть "Перехреснi стежки", яка стала однiєю з перших iдеологiчних творiв в українськiй лiтературi i замикала собою лiнiю перехiдного стану розвитку галицької суспiльностi мiж старими вiдносинами i новими гуманiстичними iдеалами.

Повiсть засвiдчувала поворот нової iнтелiгенцiї до свiдомої громадської дiяльностi, що розкривав народження нового конкретного, iсторично реального iдеалу.

Франко знайомить нас з селянами - героями твору не в iдилiчнiй сценi на лонi природи, а на лавi пiдсудних у залi карного суду де їх притягли до вiдповiдальностi за аграрний бунт. Письменник створив новий образ повсталої селянської маси, що бореться за свої права.

Таким же новим образом в українськiй лiтературi був адвокат Євген Рафалович - представник демократичної iнтелiгенцiї. Вiн захищав права передового селянства, боровся проти повiтової адмiнiстрацiї, помiщикiв, лихварiв та iнших п'явок, що жорстоко експлуатували трударiв-бiднякiв. Вiн виїздив у села, виступав на судових процесах, органiзовував селянськi вiча, на яких присутнi розповiдали про кривди i утиски з боку панiвної верхiвки. Головним своїм завданням Рафалович вважав пробудження у селян свiдомостi та полiтичної активностi.

Поряд з цими образами виведено цiлу галерею негативних персонажiв, якi повстали проти дiй Рафаловича: це зажерливий шляхтич, пан маршалок Брикольський, староста, суддя Страхотський, Шнадельский i цiла зграя iнших людцiв, що жили за рахунок селянства.

Щоб убити зародки громадського руху, староста заарештовує Рафаловича на очах у селян, якi зiбралися на багатолюдне вiче. Повернувшись iз в'язницi через два мiсяцi, Рафалович знову прийшов до старости за дозволом скликати селянське вiче. В роздумах Рафаловича автор висловлює свої тривожнi думки i турботи про народ.

Франко дослiджував той перехiдний стан життєдiяльностi нового типу людей, коли iдеї суспiльного прогресу спiввiдносилися й доповнювалися iдеями гуманiстичними, емансипацiйними, коли "розкол" старого утопiчного соцiалiзму лише намiчався й iдеал "iндивiдуалiзму i соцiалiзму, за словами Франка, визначає змiст суспiльних змагань. Перехiдний характер такого iдеалу виявлявся у творчостi Франка в суперечностi мiж абсолютнiстю "вищих iдеальних змагань", гуманiстичних i етичних цiлей та соцiально-iсторичними, морально-психологiчними, психофiзiологiчними їх реалiзацiї.

Повiсть "Перехреснi стежки" й конкретизувала цю вiдноснiсть, пiдсумовуючи шляхи випробування радикально-соцiалiстичної iнтелiгенцiї.


Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.