Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Художня правда п'єси Iвана Карпенка-Карого "Хазяїн"
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Художня правда п'єси Iвана Карпенка-Карого "Хазяїн"

Творчiсть Iвана Карповича Тобiлевича (Карпенка-Карого) слушно вважається найвищим досягненням української драматургiї кiнця ХIХ - початку ХХ столiття, бо в нiй генiально переплелись вiрнiсть життєвiй правдi i висока художня майстернiсть митця. Вiн уважно спостерiгав за процесом розвитку економiчного та соцiального становища в Українi кiнця ХIХ столiття, коли повновладними господарями ставали поодинокi ка-пiталiсти-аграрiї, що жорстоко експлуатували десятки тисяч сiльських пролетарiв. Такi спостереження лягли в основу комедiї "Хазяїн", що була написана 1900 року. Минуло столiття вiд дня її появи, але ця п'єса i сьогоднi примушує замислитися читачiв та глядачiв над сенсом людського життя, нелегким утвердженням усього нового, над особливостями людської психологiї. Щодо мене, то я читав "Хазяїна", нiби примiряю чи його до нашого часу: окремi сцени нагадують картини буття сьогодняшнiх українцiв- "хазяїнiв".

Перш за все, мене цiкавило, що є основою моралi Пузиря та йому подiбних? Вiдповiдь менi вiн дає сам: "З усього... треба користь виймать, хоч би зубами прийшлося тягнути - тягни!" Всiма його вчинками керує лише корисливiсть; "хазяйським колесом" називають економи помiж собою систему господарювання Пузиря, яке "так крутиться: одних даве, а другi проскакують!" Але перших - набагато бiльше, їх тисячi лише на землях Пузиря, вони не можуть поки що оборонятися та протистояти хазяїновi, який є втiленням зажерливостi та цинiзму. З неперевершеною майстернiстю розкриває перед читачем Карпенко -Карий гiрку правду тогочасного буття, коли збагачення жорстоких i нiкчемних "хазяїнiв" супроводжувалося тяжким стогоном сотень i тисяч трудящих людей, їхнiми сльозами, потом i кров'ю.

Та не можна без кiнця терпiти панування тупих i жорстоких Пузирiв. Поки що вибухає лише поодинокий бунт, перший камiнь летить у голову одного з експлуататорiв. Поки що "пузирi" не поступаються нiчим. Але життя змусить їх змiнитися, переродитися, iнакше народна ненависть зiтре "хазяїна" з лиця землi.

На мою думку, в образ Пузиря, в саму назву "Хазяїн" Карпенко -Карий заклав i певний позитивний смисл. По-перше, Пузир - дiйсно хазяїн (слiд зауважити, що працьовитiсть i дбайливе ставлення до господарства - традицiйна риса характеру українця). Вiн - не марнотрат, рахує кожну копiйку, бо добре обiзнаний у фiнансових справах. Пузир - працьовита, дiлова людина, тому я сприймаю його господарськi здiбностi як передовi на той час, навiть необхiднi, бо вони сприяють оновленню суспiльства. Хiба не з цих "хазяїнiв" вийшли тогочаснi Харитоненки та Терещенки, що стали позитивною силою та економiч ним рушiєм того перiоду, коли Україна лiквiдувала пережитки феодалiзму i переходила до капiталiзму?

Але все ж таки важко погодитися з частково позитивним сприйняттям образу Пузиря, бо нiякими об'єктивними процесами не можна виправдати хижацьку натуру пузирiв. Без культури, гуманiзму, цивiлiзованих прийомiв господарювання вони недовго протримаються як справжнi хазяїни - iсторiя це доводила неодноразово.

Я думаю, що в нашi днi ця п'єса зазвучала поновому актуально, i нам слiд з великою увагою прислухатися до слiв автора та персонажiв.


Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.