Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » "В його душi була мета, ясна i проста - народ i Україна..."
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

"В його душi була мета, ясна i проста - народ i Україна..." (гiмн молодостi у романi Iвана Нечуя-Левицького "Хмари")

Як вiдомо, цивiлiзацiя розвивається лише тодi, коли кожне наступне поколiння робить крок уперед, дбаючи про рiдну землю, про свiй народ. Воно повинно осмислити поклики попередникiв i внести власну часточку в розвиток свого краю. Це глибоко розумiв Iван Семенович Нечуй-Левицький, бо сам усе життя трудився для рiдної культури, був справжнiм патрiотом i подвижником. Вiн був переконаний, що, коли в Українi буде якнайбiльше освiчених, нацiонально свiдомих i працьо-витих людей, в серцi кожного українця з новою силою спалахне вогонь нацiональної гордостi й честi. Генiальний митець вiрив сам i передав нам вiру в те, що Україну пiднiмуть iз жебрацького становища та духовного занепаду освiчена елiта, прогресивна молодь, яка не тiльки вболiває за долю рiдного народу, але й працює для нього.

Сумне буття України породжувало в душi Нечуя-Левицького гострi питання: як розiгнати тi хмари, що вiками скупчувалися над долею України? Як переконати народ у необхiдностi вiльного й розумного життя, щоб щастям сповнювався рiдний край? Вiдповiдь на цi питання вiн дає у романi "Хмари", який було надруковано на початку 70-х рокiв. Ми вже звикли до традицiйних героїв-селян у творах Нечуя-Левицько го, та iз сторiнок роману несподiвано виходять до нас українськi iнтелi-генти, нова сила української нацiї, соцiально активна та нацiонально свiдома. Їхнiми вчинками керував протест проти принизливого становища України, занепаду давнiх патрiотичних традицiй Петра Могили та його послiдовникiв.

Роман "Хмари" знайомить нас з кращими представниками молодої нацiональної елiти тих часiв - Дашковичем i Радюком, що були взiрцем працьовитостi, високої культури й мудростi. Чим бiльше я вчитувався в роман, тим бiльше переконувався, що цi образи подаються не паралельно, а нiби доповнюють один одного.

Ось - українець Дашкович, який приваблює до себе козацькою вродою, чудовим голосом, поетичнiстю душi. Ставши професором i отримавши запрошення до Московського унiверситету, вiн залишається вiрним своєму краєвi, повертається до Києва i гуртує навколо себе прогресивну українську молодь. Але вiн керувався програмою не реформатора, а просвiтителя - тому не дiйшов до своєї "ясної i простої мети". У зрiлi роки Дашкович зрадив iдеали своєї молодостi i "став скоса поглядать на молодих людей".

Представником нового поколiння української iнтелiгенцiї 60-х рокiв минулого столiття постає перед нами Павло Радюк. Своєю програмою та дiяльнiстю вiн перевершує улюбленого викладача й наставника Дашковича, що покладався лише на освiту й культуру. Павло уважно вивчає iсторiю України, разом з однодумцями поширює антицарськi твори Шевченка. Прагнучи жити чесно, вiн хоче подiлити з народом його долю. Та в характерi юнака ще замало дiяльної сили, щоб розiгнати хмари над Україною. Недарма Павлiв батько iронiзує: "О, багацько, сину, поможеш їм тим, що носитимеш свиту!" Письменник цим наче пiдводить нас до висновку: одне дiло проголошувати, а iнше - виконувати задумане. I в першу чергу, коли це стосується долi рiдної країни.

Менi здається, що Нечуй-Левицький, розповiдаючи про дiяльнiсть молодої елiти свого часу, пильно дивиться в очi нам, юнакам початку третього тисячолiття. Сьогоднi, коли Україна проголосила свою незалежнiсть, настала пора новому поколiнню молодих українцiв прийняти естафету вiд своїх попередникiв. I я думаю, що моя держава може на нас покластися!


Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.