Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Трагедiя Мазепи (за поемою Володимира Сосюри "Мазепа")
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Трагедiя Мазепи (за поемою Володимира Сосюри "Мазепа")

Iснує велика кiлькiсть лiтературних версiй складної долi Мазепи, i не буде перебiльшенням зазначити, що вiн став одним з яскравих персонажiв свiтової лiтератури. Особистiсть гетьмана привертала увагу багатьох письменникiв, починаючи вiд Вольтера, Байрона, Гюго, Словацького, Рилєєва, Пушкiна до Руданського, Старицького, Лепкого, що неодно-значно вiдтворювали образ складної й нерозгаданої людини.

Володимир Сосюра, на вiдмiну вiд своїх попередникiв, по-своєму трактує постать Мазепи. Не iдеалiзуючи його як неординарну особистiсть, поет творить, насамперед, художнiй образ, а не полiтичний портрет гетьмана. Вiн намагається, як нiхто iнший, розкрити психологiю особистостi Мазепи i через його образ пiднести iдею державностi України, її незалежностi. Тому щирiсть i громадянська мужнiсть у розмовi з читачем про найскладнiшi перiоди в iсторiї України є головними ознаками поеми "Мазепа". Сосюра так говорить про свiй авторський задум:

Я серцем хочу показати
Страшну трагедiю Мазепи,
I в нiй в той час страшний незгоди
Трагедiю мого народу…

Вже цими рядками поет пiдкреслює, наскiльки злитi у поемi образ Мазепи з образом українського народу: у них навiть трагедiя - одна та ж сама. У чому ж полягає ця трагедiя? На мою думку, саме її розкриттю i обгрунтуванню присвячує свiй твiр Сосюра. Протягом усiєї поеми автор наполегливо доводить:

Бо не пiшов за ним народ
Шляхом i радостi й надiї.
Не зрозумiв його вiн мрiї...

Та Мазепа не звинувачує своїх спiввiтчизникiв, бо "помиляється й народ, коли немає ще держави" - так пояснює сам поет помилку українцiв. I в цьому вбачає не лише особисту трагедiю, а й нацiональну трагедiю сам Мазепа:

Хiба народу не любив я!
Собi на горе й безголiв'я
Не зрозумiв мене народ.

Мазепа до останньої хвилини життя залишається вiрним своїй любовi до народу й України, iм'я якої було останнiм у хвилину смертi: "Прощай, Україно, прощай!"

Iдея трагедiї пронизує весь твiр Сосюри, щоб посилити її, автор вдається до опису сну Мазепи, коли той бачить себе маленьким хлопчиком i слухає розповiдь учительки-черницi про Україну. Менi здається, що саме у цьому снi Сосюра найвиразнiше розкрив внутрiшнiй свiт Мазепи: "Я України не забуду, вона для мене як зоря!" I вже далi лунає його життєве кредо:

Ми вiзьмем ворога в клинки
I на кiстках його проклятих
Знов зацвiте Вкраїна - мати!

Весь час над поемою звучить пристрасне зiзнання Мазепи у любовi до своєї України, до своїх спiввiтчизникiв. Але вони "…Його покинули в бiдi", не зрозумiли його намiрiв. Та Сосюра, на мою думку, досить принципово пiдходить до оцiнки цiєї трагедiї: вiн доводить, що трагедiю народу, України ("…наче стогне на ножах роздерте серце України...") деякою мiрою спричинив сам гетьман, який не знайшов правильного шляху у досяганнi своєї мети, не розумiв до кiнця, що царськiй "сталi" треба протиставити ще бiльш могутню силу - "гнiв, народний гнiв!" Поет, мiж тим, зазначає, що саме "народ останнє скаже слово."

…Дуже суперечливi почуття залишає по собi поема Сосюри "Мазепа": тут важко вiдразу i однозначно визначити свою позицiю. Та менi хочеться повторити слiдом за автором слова:

Хай про Мазепу спiв мiй лине,
Хоч вiн був пан, серце мав.
За сувереннiсть України
Боровся вiн i в цiм був прав.


Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.